Poilsinės kelionės | Pažintinės kelionės | Kruizai | Slidinėjimas kalnuose | Kelionės darbo kolektyvams | Kelionės moksleiviams | Poilsis Lietuvoje

EGZOTINĖS kelionės 2018-2019 m.!

EGZOTIKA: Zanzibaras, Kuba, Šri Lanka, Tailandas, Omanas, Panama, Dominikos Respublika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Žaliojo kyšulio salos.
NAUJIENOS! :
Kosta Rika ir Madagaskaras!
kelionės oranizuojamos  iš Varšuvos

Atnaujintos kelionės moksleiviams!


programas rasite  čia.....


Bagažo draudimas

10. Kas apdrausta

10.1. Draudimo objektas yra turtinis interesas susijęs su Jūsų bagažu. Draudžiant bagažą taikomas kompensavimo principas, atlyginant tiesioginius apdraustojo nuostolius, atsiradusius pagal 10.2 punkte nurodytas rizikas.
10.2. Draudimo rizikos - tai:
10.2.1. Vežėjo užregistruoto bagažo vėlavimas dėl vežėjo kaltės;
10.2.2. Vežėjo užregistruoto bagažo pametimas, vagystė ar sugadinimas dėl vežėjo kaltės;
10.2.3. sporto inventoriaus, kai jis yra Jūsų priežiūroje, vagystė;
10.2.4. slidinėjimo inventoriaus sugadinimas, įvykus nelaimingam atsitikimui, Jums slidinėjant kalnuose arba užsiimant snieglenčių sportu;
10.2.5. bagažo vagystė, kai jis yra Jūsų priežiūroje;
  
11. Už ką ir kokiu būdu mokės draudimo bendrovė
11.1. Bagažo draudimo suma yra polise nurodyta bendra suma, bagažo praradimo, sugadinimo ar vagystės rizikoms.
11.2. Kiekvienam atskiram bagažo daiktui nustatoma 150,-EUR draudimo suma, jeigu vieno tipo (rūšies) daiktų yra du ir daugiau mūsų atsakomybė apsiriboja 250,-EUR suma kiekvienai daiktų grupei (tipui), išskyrus sporto inventorių.
Remiantis aukščiau išdėstytu, išskiriamos šios daiktų grupės: viršutiniai drabužiai, apatiniai drabužiai, kosmetika, higienos reikmenys, suvenyrai, sporto inventorius, vaikiškas vežimėlis ir pan.
Draudimo suma sporto inventoriui, užregistruotam pas vežėją kaip bagažas, praradimo ar sugadinimo atvejui, nustatomas 500,-EUR limitas.
11.3. Sporto inventorius laikomas apdraustu tik su sąlyga, jeigu draudimo poliso skiltyje „Kelionės tikslas” nurodyta „Sportas”, slidinėjimo inventoriaus laikomas apdraustu tik su sąlyga, jeigu skiltyje „Kelionės tikslas” nurodyta „Žiemos sportas”;
11.4. Jeigu Jūsų patirtus nuostolius, susijusius su bagažo sugadinimu ar vagyste atlygina vežėjas, mes sumokėsime tik Jūsų patirtų nuostolių ir vežėjo atlygintos sumos skirtumą.
11.5. Bagažo, sporto/slidinėjimo inventoriaus vėlavimo atveju galioja žemiau išvardintos sąlygos:
11.5.1. draudimo išmoka mokėsime tik su sąlyga, jeigu atvykus į galutinę kelionės vietą, kurioje Jūs būsite ilgiau negu 24 valandas, bagažas, sporto/slidinėjimo inventorius dėl vežėjo kaltės vėluos ilgiau negu 12 valandų;
11.5.2. bagažo vėlavimo atveju atlyginsime Jūsų išlaidas, susijusias tik su pirmos būtinybės daiktų įsigijimu: asmeninės higienos daiktų bei drabužių, atitinkančių vietos klimatą, kuriuos Jūs priverstas įsigyti vietoje vėluojančiame bagaže esančių daiktų. Vėluojant sporto/slidinėjimo inventoriui mes atlyginsime su analogiško inventoriaus nuoma susijusias išlaidas.
11.5.3. atlyginamos tik tos Jūsų išlaidos, kurias Jūs patyrėte iki Jūsų bagažo ar sporto/ slidinėjimo inventoriaus grąžinimo;
11.5.4. mes neatlyginame išlaidų, jeigu bagažas ar sporto/slidinėjimo inventorius buvo užlaikytas ar pavėluotai pristatytas Jums grįžtant iš kelionės į gyvenamąją šalį. Tam, kad būtų atlygintos Jūsų išlaidos, privalote mums pateikti originalus dokumentų, įrodančių pirmos būtinybės daiktų įsigijimą ir/arba sporto/slidinėjimo inventoriaus nuomą, vežėjo pažymą apie bagažo vėlavimą, įsodinimo talonų kopijas.
11.6. Bagažo praradimo ar vagystės dėl vežėjo kaltės atveju, mes išmokėsime kompensaciją, kurios dydis atitiks bagažo faktinę vertę, buvusio iki įvykio.
Jeigu Jūsų negalite pateikti dokumentų, patvirtinančių faktinę prarasto bagažo vertę, buvusią iki draudžiamojo įvykio, mes nustatysime tokio dydžio faktinę bagažo vertę, už kurią šį daiktą galima buvo įsigyti prieš pat įvykstant draudžiamajam įvykiui, pritaikant 20% nusidėvėjimą;
Tam, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, privalote mums pateikti prarasto bagažo registracijos taloną, vežėjo pažymą apie bagažo praradimą ir išmokėtos kompensacijos dydį.
11.7. Bagažo sugadinimo atveju mes išmokėsime išmoką remiantis bagažo remonto išlaidų dydžiu. Jeigu remonto išlaidos viršija faktinę bagažo vertę, buvusią iki draudžiamojo įvykio, arba remontas neįmanomas, mes išmokėsime išmoką, kaip numatyta punkte 11.6.
Priėmus sprendimą išmokėti draudimo išmoką už sugadintą bagažą tokio dydžio, kuris atitinka faktinę bagažo vertę įvykio dienai ir pareikalavus perduoti mums sugadintą bagažą, draudimo išmoka bus išmokėta tik po to, kai sugadintą bagažą Jūs perduosite mums.
Tam, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, privalote mums pateikti sugadinto bagažo registracijos taloną, vežėjo pažymą apie bagažo sugadinimą ir išmokėtos kompensacijos dydį, o taip pat pateikti sugadinto bagažo fotografiją, leidžiančią objektyviai nustatyti sugadinimus.
11.8. Bagažo vagystės atveju, kai jis buvo Jūsų priežiūroje atveju, kompensuosime Jūsų išlaidas, susijusias su pirmos būtinybės daiktų įsigijimu per pirmas 48 valandas po bagažo vagystės fakto užfiksavimo, jei įsigyti daiktai pakeičia pavogtame bagaže buvusius daiktus, bet neviršijant 30 proc. nuo punkte 11.1. nurodytos draudimo sumos. Draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jei apie vagystės faktą ne vėliau kaip per 24 valandas bus pranešta vietos teisėsaugos organams ir bus gautas vagystės faktą ir pranešimo laiką patvirtinantis dokumentas.
Tam, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, privalote mums pateikti pažymą iš vietos teisėsaugos organų apie vagystės faktą ir pirmos būtinybės daiktų įsigijimą patvirtinančių sąskaitų (čekių) originalus.
11.9. Sporto/slidinėjimo inventoriaus vagystės atveju, kai jis buvo Jūsų priežiūroje atveju, mes išmokėsime draudimo išmoka, draudimo polise šiai rizikai nurodytos draudimo sumos ribose pagal sąlygas, nurodytas punkte 11.6.
Draudimo išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei apie vagystės faktą ne vėliau kaip per 24 valandas bus pranešta vietos teisėsaugos organams ir bus gautas vagystės faktą ir pranešimo laiką patvirtinantis dokumentas.
Tam, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, privalote mums pateikti pažymą iš vietos teisėsaugos organų apie vagystės faktą, sporto/slidinėjimo inventoriaus registracijos taloną iš vežėjo ir tikslią informaciją apie prarastą sporto/slidinėjimo inventorių (markė, modelis, gamybos metai).
11.10. Jei sugadinamas slidinėjimo inventorius, Jums patyrus traumą nelaimingo atsitikimo įvykusio Jūsų slidinėjimo kalnų slidėmis ar snieglente metu, mes išmokėsime draudimo išmoką, draudimo sumos, numatytos šiai atskirai rizikai, ribose. Kad būtų išmokėta draudimo išmoka Jūs turite pateikti gydymo įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad dėl to nelaimingo atsitikimo Jums buvo suteikta būtinoji medicinos pagalba, kartu mums pateikiant sugadintą slidinėjimo inventorių arba jo nuotrauką, iš kurios galima būtų galima objektyviai nustatyti sugadinimus.
11.11. Įvykus draudžiamiesiems įvykiams pagal 10.2.2 – 10.2.5 punktuose nurodytas rizikas, išskaita netaikoma, jeigu Jūsų nuostolis siekia ne daugiau kaip 70,-EUR sumą. Jeigu Jūsų nuostolis viršija 70,-EUR sumą, kiekvienam draudžiamajam įvykiui taikoma 5% išskaita nuo patirtų nuostolių sumos.
 
12. Kokiais atvejais draudimo apsauga negalioja
12.1. Nėra atlyginamos išlaidos, atsiradusios dėl:
12.1.1. trapių, dūžtančių daiktų, įskaitant porcelianinių, stiklinių, skulptūrinių, pažeidimo ir sugadinimo;
12.1.2. dantų protezų, protezų, kontaktinių lęšių, klausos aparatų sugadinimo arba pažeidimo, praradimo arba vagystės;
12.1.3. turto, kurį valstybinės valdymo institucijos (pavyzdžiui, policija, muitinė ir pan.) pagrįstai arba nepagrįstai sulaikė, uždėjo areštą arba konfiskavo bagažą;
12.1.4. nelegaliai pervežamo bagažo pažeidimo, sugadinimo, vagystės arba praradimo, vėlavimo arba užlaikymo;
12.1.5. bagažo sugadinimo, pažeidimo arba bagažo vertės sumažinimo dėl kandžių arba kitų vabzdžių kenkėjų;
12.1.6. bagažo nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, bagažo pažeidimo arba sugadinimo dėl dažymo, atnaujinimo, remonto, restauravimo ir pan.
12.1.7. vaizdo, garso arba fotoaparatūros, kompiuterinės technikos, elektros prietaisų ir jų dalių, juvelyrinių dirbinių; dirbinių iš brangiųjų metalų, odos, šilko; papuošalų, kvepalų, optikos, antikvariato; maisto produktų ir alkoholio, pinigų, bankinių mokėjimo kortelių, čekių, važiavimo bilietų, vertybinių popierių, mokėjimo kortelių už benziną arba kitų mokėjimo kortelių, kuponų, dokumentų, patvirtinančių tapatybę, praradimo, sugadinimo, pažeidimo, įsigijimo, vagystės;
12.1.8. skysčio, vežamo bagaže, išsiliejimo;
12.1.9. to, kad bagažas buvo vežamas, kaip krovinys kitoje transporto priemonėje;
12.1.10. to, kad kažkuris bagažo daiktas buvo įbrėžtas, taip pat draudžiamuoju įvykiu nėra laikomi įbrėžimai ant sporto inventoriaus ir lagamino; 12.1.11. bagaže esančių daiktų sugadinimo dėl jų savybių;
12.1.12. daiktų, kurie Jums nepriklauso arba nėra tik Jūsų asmeniškai naudojami, praradimo, sugadinimo, vagystės ir sulaikymo;
12.1.13. bagažo, esančio Jūsų priežiūroje, vagystė, jei bagažas buvo paliktas automobilyje tamsiuoju paros metu.

Kelionės rizikų draudimo taisyklės


Teirautis agentūroje