Poilsinės kelionės | Pažintinės kelionės | Kruizai | Slidinėjimas kalnuose | Kelionės darbo kolektyvams | Kelionės moksleiviams | Poilsis Lietuvoje

EGZOTINĖS kelionės 2018-2019 m.!

EGZOTIKA: Zanzibaras, Kuba, Šri Lanka, Tailandas, Omanas, Panama, Dominikos Respublika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Žaliojo kyšulio salos.
NAUJIENOS! :
Kosta Rika ir Madagaskaras!
kelionės oranizuojamos  iš Varšuvos

Atnaujintos kelionės moksleiviams!


programas rasite  čia.....


Neįvykusios kelionės draudimas

SUPLANUOTOS KELIONĖS ATŠAUKIMO DRAUDIMAS

17. Kas apdrausta
17.1. Draudimo objektas yra Jūsų turtinis interesas susijęs su suplanuotos kelionės atšaukimu, dėl priežasčių nurodytų punkte 17.2.
17.2. Draudimo rizika – tai pilnai apmokėtos kelionės atšaukimas, jeigu Jūs nevykstate į ją dėl:
17.2.1. Sunkaus staigaus sveikatos sutrikimo ar nelaimingo atsitikimo, dėl kurių Jums buvo reikalingas ne trumpesnis kaip 10 dienų ambulatorinis gydymas, kuris patvirtintas nedarbingumo pažymėjimu arba ne trumpesnė kaip 3 dienų hospitalizacija, arba Jūsų šeimos nariui, dėl aukščiau minėtų sveikatos sutrikimų, buvo reikalinga Jūsų slauga ir tai patvirtinta medicinos dokumentais;
17.2.2. jei pilnai sumokėjus už kelionę apdraustajai buvo nustatytas nėštumas ir iki numatytos išvykimo į kelionę dienos dėl nėštumo kilo komplikacijų, kurios reikalavo stacionarinio gydymo, ir su sąlyga, kad numatyto grįžimo iš kelionės dieną nėštumo terminas būtų trumpesnis kaip 28 savaitės ir analogiškų komplikacijų ankščiau nėra buvę;
17.2.3. dėl Jūsų nepilnamečių vaikų sunkaus staigaus sveikatos sutrikimo, reikalaujančio nuolatinės Jūsų priežiūros ir slaugos, jei sveikatos sutrikimas diagnozuotas ne anksčiau kaip 10 kalendorinių dienų iki numatytos kelionės dienos ir tęsiasi numatytą išvykimo į kelionę dieną. Šiuo atveju Jūs privalote turėti nedarbingumo pažymėjimą išduotą dėl nepilnamečių vaikų priežiūros ir slaugos (išskyrus atvejus, kai apdraustasis įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas vaiko priežiūros atostogų);
17.2.4. Jūsų šeimos nario mirties, jeigu mirtis įvyko likus nedaugiau kaip 1 mėnesiui iki kelionės pradžios ir jei iki to įvykio buvo pilnai sumokėta už kelionę;
17.2.5. žalos Jūsų turtui, esančio gyvenamojoje šalyje, kai žalos dydis ne mažesnis negu 2500,-EUR.
 
18. Už ką ir kokiu būdu mokės draudimo bendrovė
18.1. Draudimo išmoka mokama tik tokiu atveju, jeigu suplanuota kelionė buvo atšaukta Jums dar esant gyvenamojoje šalyje, t.y. iki kelionės pradžios, o draudimo sutartis buvo sudaryta ir draudimo įmoka pilnai sumokėta ne mažiau kaip 10 dienų iki suplanuotos kelionės dienos.
18.2. Mes išmokėsime tokią draudimo išmokos sumą, kurią Jūs buvote sumokėjęs kelionės organizatoriui už suplanuotą, o vėliau atšauktą kelionę, išskaičiavus kelionės organizatoriaus Jums grąžintą sumą bei 18.4 punktę nurodytą išskaitą;
18.3. Jei Jūs kelionę organizavote savarankiškai, rezervavote bilietus, viešbutį, apartamentus ir transporto priemonės nuomą, visiškai ar iš dalies sumokėjote už paslaugas, mes Jums atlyginsime tik baudos išlaidas, kurias Jums skiria paslaugos teikėjas už atsisakymą pasinaudoti rezervuota ir apmokėta paslauga bei išskaičiavus 18.4 punktę nurodytą išskaitą.
18.4. Išskaita kiekvienam apdraustam asmeniui nustatoma, taikant didžiausią žemiau nurodytą dydį, skaičiuojant nuo kelialapio kainos arba bendros 18.2 ar 18.3 punktuose nurodytų sumų ir sudaro:
18.4.1. 10% nuo kelionės kainos, jei kelionę atšaukiate Jūs pats;
18.4.2. 15% nuo kelionės kainos, bet ne mažiau kaip 150,-EUR, jeigu tą pačią kelionę atšaukiate tiek Jūs pats, tiek kitas Jūsų šeimos narys.
18.5. Tam, kad būtų mokama draudimo išmoka, Jūs privalote ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įvykio (išskyrus atvejus, kai to padaryti negalima dėl pateisinamų priežasčių), raštu mus informuoti ir pateikti reikalaujamus dokumentus: 18.5.1. prašymą išmokėti draudimo išmoką su įvykio aplinkybių aprašymu;
18.5.2. jei kelionę organizuoja kelionės organizatorius, sutartį (jos kopiją) patvirtinančią kelionės užsakymą;
18.5.3. kelionės paslaugų (bilietą, viešbučio paslaugas ir t.t.) apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
18.5.4. dokumentus, kurie patvirtina kompensacijos, gautos iš kelionės organizatoriaus ir susijusios su kelionės atšaukimu, išmokėjimą, o taip pat dokumentą, kuriame nurodytos baudos už kelionės atšaukimą.

19. Kokiais atvejais draudimas negalioja
19.1. Mes nemokėsime draudimo išmokos, jeigu:
19.1.1. Jūs sudarėte draudimo sutartį ir sumokėjote visą draudimo įmoką likus mažiau negu 10 dienų iki suplanuotos kelionės pradžios;
19.1.2. buvo galima numatyti, kad suplanuotą kelionę teks atšaukti iki kelionės rezervavimo ir apmokėjimo arba iki draudimo sutarties sudarymo;
19.1.3. kelionė buvo atšaukta dėl 54.1 punkte nurodytų atsitikimų, kurie įvyko Jums ar Jūsų šeimos nariams;
19.1.4. Jūs nepasinaudojote gydytojo paskirtu gydymu, kuris galėjo iš esmės pagreitinti pasveikimo procesą;
19.1.5. Jūs per 24 valandas po įvykusio įvykio, nurodyto punkte 17.2. d raštu nepranešėte kelionės organizatoriui apie būtinybę atšaukti paslaugą.
19.2. Neatlyginami Jūsų nuostoliai dėl išlaidų susijusių su kursais, seminarais ar bet kokio kitokio pobūdžio mokymais, kuriose Jūs negalėsite dalyvauti.

KELIONĖS ATŠAUKIMO DĖL DARBO PRARADIMO DRAUDIMAS

20. Kas apdrausta
20.1. Draudimo objektas yra Jūsų turtinis interesas susijęs su suplanuotos kelionės atšaukimu dėl darbo praradimo, atsitikusio dėl priežasčių, išvardytų 20.2. punkte.
20.2. Draudimo rizika – tai kelionės atšaukimas Jums praradus darbą pirmaeilėse pareigose dėl: darbuotojo, kuris anksčiau dirbo šį darbą, grįžimo į darbą anksčiau negu planuota, struktūrinių ar ekonominių pertvarkų, Jūsų darbdavio – juridinio asmens arba privačios bendrovės likvidavimo.

21. Už ką ir kokiu būdu mokės draudimo bendrovė
21.1. Draudimo išmoka yra išmokama tik tuo atveju, jeigu laikomasi visų žemiau nurodytų sąlygų:
21.1.1. kelionę (bilietą, viešbučio paslaugas ir t.t.) Jūs užsisakėte ir pilnai apmokėjote ne vėliau, kaip prieš 30 dienų iki numatytos kelionės pradžios;
21.1.2. kelionę Jūs pilnai apmokėjote iki tol, kai Jūs sužinojote ar galėjote sužinoti apie darbo santykių su darbdaviu nutraukimą;
21.1.3. apie Jūsų priimtą sprendimą dėl kelionės nutraukimo Jūs raštu informavote kelionės organizatorių ir mus per trumpiausią įmanomą laikotarpį po to, kai Jūs sužinojote apie darbo santykių su darbdaviu nutraukimą, tačiau ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki kelionės pradžios momento;
21.1.4. iki darbo santykių nutraukimo dienos Jūs tame darbe dirbote ne mažiau, kaip du metus iš eilės.
21.1.5. Jums ir kiekvienam iš apdraustų Jūsų šeimos narių, kurie atšaukia kelionę dėl priežasties, nurodytos 20.2. punkte, išmokama draudimo išmoka, nurodyta polise šiai rizikai, tačiau ne didesnė už sumą, kurią Jūs sumokėjote už kelionę kelionės organizatoriui ar vežėjui už paslaugą, išskaičiuojant kelionės organizatoriaus ir/ar vežėjo išmokėtą kompensaciją bei 21.3 punkte nurodytą išskaitą.
21.2. Tam, kad būtų mokama draudimo išmoka, Jūs privalote ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įvykio (išskyrus atvejus, kai to padaryti negalima dėl pateisinamų priežasčių), raštu mus informuoti ir pateikti reikalaujamus dokumentus:
21.2.1. jei kelionę organizuoja kelionės organizatorius, sutartį (jos kopiją) patvirtinančią kelionės užsakymą;
21.2.2. kelionės paslaugų (bilietą, viešbučio paslaugas ir t.t.) apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
21.2.3. sutartį apie darbo santykių nutraukimą arba iš darbdavio gauto pranešimo apie darbo sutarties nutraukimą, kopiją;
21.2.4. dokumentus, kurie patvirtina kompensacijos, gautos iš kelionės organizatoriaus ir susijusios su kelionės atšaukimu, išmokėjimą, o taip pat dokumentą, kuriame nurodytos baudos už kelionės atšaukimą.
21.3. Kelionės atšaukimo atveju, išskaita kiekvienam apdraustam asmeniui sudaro 50,-EUR.

22. Kokiais atvejais draudimo apsauga negalioja
22.1. Draudimo išmoka nėra mokama, jeigu:
22.1.1. Jūs gaunate bet kokio tipo pensiją;
22.1.2. Jūs gaunate vaiko priežiūros pašalpą;
22.1.3. netekote darbo, nes baigėsi Jūsų terminuotos darbo sutarties laikotarpis; 22.1.4. darbo sutartį nutraukėte Jūs pats.
22.2. Tuo atveju, jeigu mes konstatuojame, kad darbo santykių su darbdaviu nutraukimo sutartį Jūs sudarėte, norėdami gauti draudimo išmoką arba siekdami kitų, prieštaraujančių įstatymui tikslų, mes turime teisę nemokėti draudimo išmokos.

Kelionės rizikų draudimo taisyklės

Teirautis agentūroje